Vatera x Lángoló Kincskereső – Játékszabályzat

  1. A Játék elnevezése, szervezője:

A promóciós játék elnevezése: “Vatera x Lángoló Kincskereső” (a továbbiakban: „Játék”).

A Játék szervezője: BPRNR Kft. székhely: 1114 Budapest, Ulászló utca 8., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-867279; adószám: 13672870-2-43(a továbbiakban: “Szervező”).

  1. A Játékban résztvevő és abból kizárt személyek:

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel, továbbá saját Vatera felhasználói fiókkal (”Vatera-fiók”) rendelkezik (továbbiakban: Játékos). 18 éven aluliak számára szülői beleegyezés szükséges a játékban való részvételhez.

A Játékból ki vannak zárva:

– a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott hozzátartozói;

– a Játék lebonyolítását végző cégek, személyek, ill. azok vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint a lebonyolításban résztvevő megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott hozzátartozói;

– azon cégek és személyek valamint kapcsolt vállalataik, melyek kereskedelmi egységei a Játékban részt vesznek, ill. melyek kereskedelmi egységeiben a Játékban résztvevő termékek kaphatóak.

3 A Játék időtartama:

A Játék 2020. november 25. napján 09.00 órától 2020. november 27. napján 23.59.59 óráig tart. 

4 A nyereményjáték menete:

A Játékos elektronikusan regisztrál a www.vatera.hu oldalon, vagy a meglévő regisztrációját használja a játékban való részvételhez.

A Szervező a játék időtartama alatt 8 (nyolc) időpontban 8 (nyolc) különböző ajándékot tölt fel a Vatera.hu oldalára, amelyeket a játékosok közül az nyerhet meg, aki először rátalál a díjra, és a vásárlást elindító gombbal megrendeli a terméket. A Szervező az ajándékokat a Vatera.hu oldalán bármilyen kategóriába feltöltheti, és bármilyen megnevezést, illetve leírást adhat a nyereményekről. A nyeremények vásárlási értéke fix, 5 (öt) forint, de az összeget a szervező átvállalja. Az a játékos nyer, aki a feltöltött nyereményre a leghamarabb rátalál, és leghamarabb megrendeli. A megrendelés menetén végig kell menni, majd a szervező az így kapott adatokat felhasználva 4 (négy) munkanapon belül felveszi a kapcsolatot a nyertessel a kiszállítás egyeztetése érdekében.

A Szervező a www.langolo.hu  weboldalon megjelenő rávezető kérdésekkel segíti a játékosokat. Egy nyereményhez egy rávezető kérdés tartozik, ami segíti a játékosokat a nyeremények megtalálásában. A nyeremények megkereséséhez a játékosok a Vatera.hu oldal keresőmotorját használhatják. 

A kérdések megjelenésének ideje: 

2020. november 25. 10 és 11 óra között

2020. november 25. 11 és 12 óra között

2020. november 25. 15 és 16 óra között

2020. november 25. 19 és 20 óra között

2020. november 26. 9 és 10 óra között

2020. november 26. 11 és 12 óra között

2020. november 26. 15 és 16 óra között

2020. november 26. 19 és 20 óra között

A játékosok a nyeremény jellegétől függően kiválaszthatják a nyeremény méretét.

Játékosnak ügyelnie kell arra, hogy a Regisztráció során valós adatokat adjon meg, mert amennyiben az általa megadott adatok utóbb valótlannak bizonyulnak, úgy ennek minden következményét a Játékos, mint adatszolgáltató viseli. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőket semmilyen felelősség nem terheli.

A nyertes a nyereményét igazoló sikeres vásárlásról visszaigazoló e-mailt kap, amelyet köteles a nyeremény átvételéig vagy legkésőbb 2020. december 15.-ig megőrizni. 

A Játékosokat a rendelkezésre bocsátott adataik alapján azonosítja. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, Vatera-profil törlése stb.) Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tapasztal (pl. tömegesen generált regisztráció stb.) vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból valamint minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából, illetve nyereményjátékából. Az adott pályázat, illetve a Játékos kizárása miatt, a Szervezővel szemben a kizárt személy semmilyen igényt nem jogosult támasztani illetve kárigényt érvényesíteni.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy azon játékosokat, akik  nem felelnek meg a jelen szabályzat feltételeinek a Játékból kizárja. Szervező a nem valós adatokkal résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.vatera.hu  weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

A játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvényei, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja hálózati vagy szerverhiba és egyéb olyan Szervezőn kívül álló tényezők is, mint például (de nem kizárólagosan) levelezőszerverek teljesítménye és esetleges meghibásodása, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Ezen esetkért a Szervező nem felel.

Nem vállal a Szervező felelősséget olyan esetekben sem, amikor a Játékos által igénybevett internetszolgáltató hibájából nem érhető el a játék oldala, illetve a feleken kívül álló okból az internetszolgáltatás nem elérhető vagy a nyereményjátékban nem lehet részt venni.

  1. Nyeremények

8 db zenekari ajándék a Popshop.hu weboldal kínálatából. A nyereménytárgyak felfedése a 4. pontban jelzett rávezető kérdést tartalmazó bejegyzésben történik, miután a nyertes megtalálta az oldalon a nyereményt. A Szervező ekkor felfedi a nyereményt, és a választ a rávezető kvízkérdésre. 

  1. Nyertesek értesítése, nyeremények átadása

A Szervező a Játék nyerteseit a vatera.hu oldal által automatikusan generált, a vásárlást visszaigazoló e-mail üzenetben értesíti. A Szervező a nyertessel a Vatera által küldött e-mailben elérhető adatokat felhasználva a nyertessel a kapcsolatot 4 (négy) munkanapon belül felveszi, hogy a nyeremények kiszállításának módját és az adatokat egyeztesse. 

A nyertes az adatok egyeztetése során a nyeremény jellegétől függően ki tudja választani a számára megfelelő méretet. 

A Szervező a www.langolo.hu oldalon közzétett rávezetőkérdés-felhívásban jelzi, ha a nyereményt elvitték, ugyanakkor a nyertes nevét adatvédelmi okokból nem közli. 

A nyereményeket a Szervező a nyertestől beérkező postázási adatok beérkezése után 10 (tíz) munkanapon belül a Nyertes által kért kézbesítési móddal a futárszolgálatnak átadja.

Amennyiben a játékos a szervező által küldött adategyeztető elektronikus üzenetre 5 (öt) munkanapon belül nem reagál, úgy a játékos nyeremény átvételére nem jogosult.

A nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel, illetve a megbízásából eljáró lebonyolítóval annak érdekében, hogy a nyeremények átadására legkésőbb a Játékos értesítését követő 60 napon belül sor kerüljön, ha a Szervezőnek kérdése merül fel (például a cím pontosítása). Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

Nyeremény átvételére nem jogosult az a Játékos, akinek a részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a regisztrációjában feltüntetett személyes adatai nem valósak, hiányosak vagy tévesek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A nyeremények pénzre és más nyereményre át nem válthatók.

Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

A nyereményeket átvevő Játékos a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetleg kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti. Szervező – szándékos és súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével – kifejezetten kizárja a felelősségét a Nyeremény átvétele, ill. az annak érdekében tett cselekmények, valamint a Nyeremény használata, ill. igénybevétele során a Játékost ért minden kárért.

A Szervező a csomagküldő szolgáltatók mulasztása miatt felelősséget nem vállal. 

  1. Adózási kérdések:

A nyeremény esetleges személyijövedelemadó-vonzatát a Szervező viseli.

A nyertes köteles minden esetlegesen szükségessé váló az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, ill. nyilatkozatot megadni.

A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor.

  1. Adatkezelés

A Játékos a pályázat feltöltésével hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat a Szervező és megbízott adatfeldolgozói a Játék lebonyolítása céljából, felhasználja és kezelje.  A Szervező a Vatera.hu profilban megadott személyes adatokat a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, bizalmasan kezeli, az ajándékok eljuttatása után legkésőbb fél évvel törli. 

A résztvevők a Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a Szervező díjmentesen felhasználja a Nyertesek személyi adatait és személyes jellegű információit a Játék lebonyolítása céljából. 

Az adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező az adatokat harmadik személyek részére – a kijelölt adatfeldolgozó(k) kivételével – nem továbbítja.

Ön a személyes adataira vonatkozó jogainak vélelmezett megsértése esetén az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz illetve Bírósághoz fordulhat.

Fenti hozzájárulást a résztvevő bármikor visszavonhatja és kérheti adatainak törlését, valamint a résztevő a tárolt személyes adatairól további tájékoztatást (kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idõtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről) is kérhet valamint kérheti azok módosítását, helyesbítését (postai cím: BPRNR Kft. 1114 Budapest, Ulászló u. 8., email: info@langolo.hu). Személyes adatok törlésére irányuló kérés esetén a résztvevő személyi adatait töröljük az adatbázisból. Ez esetben a Játékban való részvételre nincs lehetőség.

  1. Vegyes rendelkezések

A résztvevők a részvétellel elfogadják a hivatalos játékszabályt.

A Játék semmilyen módon nem szponzorált, a nyereményeket a Szervező részére a Popshop.hu webáruházat üzemeltető Cser Kft. biztosítja. A Szervezők a nyereménytárgyak esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes Játékos a nyereménnyel kapcsolatos esetleges szavatossági igényét jogszabályi keretek között a Cser Kft-vel szemben érvényesítheti. 

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Játék határidő előtti befejezését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

A Játékról szóló információk megtalálhatók a www.langolo.hu oldalon. A részletes játékszabályzat elérhető a (https://langolo.hu/vatera-x-langolo-kincskereso-jatekszabalyzat/) honlapon.

Minden olyan elháríthatatlan, külső esemény, amely a Szervezők által előre nem látható, tevékenységükkel befolyásolni nem tudják, és amely jelen Játékszabályzat teljesítését lényegesen befolyásolja Vis Maiornak tekintendő (pl. természeti katasztrófa, tűzeset, robbanás, árvíz, sztrájk, pandémia miatti korlátozások stb.).

Budapest, 2020. november  24.

BPRNR Kft.
Szervező