Dolgozd fel a Telenor karácsonyi dalát vagy küldj be képet, és nyerj! – Játékszabályzat

 1. A Játék elnevezése, szervezője:

A promóciós játék elnevezése: “Dolgozd fel a Telenor karácsonyi dalát vagy küldj be képet, és nyerj!” (a továbbiakban: „Játék”).

A Játék szervezője: BPRNR Kft. székhely: 1114 Budapest, Ulászló utca 8., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-867279; adószám: 13672870-2-43(a továbbiakban: “Szervező”).

 1. A Játékban résztvevő és abból kizárt személyek:

A Játékban részt vehet minden 16. életévét betöltött természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos).

A Játékból ki vannak zárva:

– A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező és a Telenor Magyarország Zrt. munkavállalói, megbízottai, és ügynökei, ezen személyeknek a 2013. évi V. törvény (a továbbiakban „Ptk.”) 8:1.§-ában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint mindazok, akik kapcsolatba hozhatóak a Nyereményjáték megszervezésével.;

 1. A Játék időtartama:

A Játék 2020. december 18. napján 08.00 órától 2020. december  28. napján 23.59 óráig tart. A Játék időtartamát megelőzően és követően feltöltött pályázatok nem vesznek részt a Játékban

 1. A nyereményjáték menete:

A játékban való részvétel módja az Instagram illetve a Facebook oldalakra feltöltött publikus kép vagy videó, amely formai és tartalmi követelményei, beleértve a megfelelő hashtagek használatát, megfelelnek a játék kiírásának. (a továbbiakban: “Pályázat”),

A Játékban kétféle módon lehet részt venni:

Készítsenek egy képet arról, hogy melyik zenét várták idén a legjobban.

Vagy

Készítsék el a Telenor 2020-as karácsonyi versének, annak megzenésített változatból készült dalának (#CSAKERREVÁRTAM -Telenor ünnepi dal / Király Linda & Király Viktor, Youtube link: https://www.youtube.com/watch?v=T0Hy3GpeRDA) a kedvük szerinti feldolgozását, újragondolását.

A videóval szemben támasztott követelmények:

 • A feltöltött videók hosszúsága ne legyen több, mint 90 másodperc
 • A játékos használhatja az eredeti dalt, amihez új hangsávot készíthet, azaz elénekelheti a dalt,
 • Készíthet belőle remixet, mashupot,
 • Elszavalhatja az eredeti verset,
 • Különböző aktivitásokat készíthet vagy mutathat be.
 • Új animációt készíthet rá, saját grafikai feldolgozás megengedett.
 • A feltöltött képeknek és videóknak meg kell felelni a Facebook és az Instagram felhasználási feltételeinek. Az ennek megfelelően kifogásolható, korhatáros vagy sértő bejegyzések eltávolításáért a Szervező nem felel.
 • A Játékos használja a #langoloxtelenorkaracsony hashtaget illetve megjelöli a Lángoló oldalát a bejegyzésben.

Tilos olyan képet és videót feltölteni,

 • ahol kifejezetten veszélynek teszi ki magát vagy a videóban szereplő más személyt a Játékos;
 • ahol harmadik személy neve, logója vagy egyéb hirdetési szövege tűnik fel. A képek és videók nem tartalmazhatnak semmilyen rejtett vagy szembetűnő hirdetést harmadik személyek termékeiről vagy szolgáltatásairól.
 • amely rágalmazó, erőszakos, etikátlan, diszkriminatív vagy egyéb okból erkölcstelen vagy tiltott tartalom;
 • amelyek sértik harmadik személy szerzői jogát, illetve személyhez fűződő jogait;
 • amelyek sértik a Szervező vagy a Telenor jogos érdekeit.

A Pályázó a pályázat feltöltésével büntetőjogi felelősségének tudatában kijelenti, hogy a pályázata nem tartalmaz szerzői vagy személyhez fűződő jogot sértő felvételeket, a felvételen szereplő személyek a felvétel közzétételéhez hozzájárultak.

 • A vers szerzői a vers szövegének átdolgozására nem adnak engedélyt
 • A dal zeneszerzői engedélyezik a dal jellegének, ritmikájának, struktrúrájának, hangszerelésének átdolgozását.
 • Az eredeti videó készítői engedélyezik a videó képi világának felhasználását.

A Játékos Pályázata csak akkor érvényes, ha azt publikus posztban teszi közzé a Játék időtartama alatt, és a #langoloxtelenorkaracsony hashtaget használja.

A beérkezett Pályázatok közül zsűri választja ki szubjektív szempontok alapján a nyerteseket.

Egy Játékos több Pályázat leadására is jogosult.

Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját Facebook- illetve Instagram profilon (továbbiakban: “Profil”) keresztül küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos Profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

A Játékosok a Profiljuk adatai alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, Profil törlése stb.) Szervező semmilyen felelősség nem terheli.

Játékosnak ügyelnie kell arra, hogy a Regisztráció során valós adatokat adjon meg, mert amennyiben az általa megadott adatok utóbb valótlannak bizonyulnak, úgy ennek minden következményét a Játékos, mint adatszolgáltató viseli. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőket semmilyen felelősség nem terheli.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tapasztal (pl. tömegesen generált regisztráció stb.) vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból, valamint minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából, illetve nyereményjátékából. Az adott pályázat, illetve a Játékos kizárása miatt, a Szervezővel szemben a kizárt személy semmilyen igényt nem jogosult támasztani, illetve kárigényt érvényesíteni.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy azon játékosokat, akik nem felelnek meg a jelen szabályzat feltételeinek a Játékból kizárja. Szervező a nem valós adatokkal résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

A Szervező kizárja a felelősségét minden, a Facebook.com, illetve Instagram.com weboldalt, és telefonos applikációt illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások és technikai hibák esetére.

A játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvényei, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja hálózati vagy szerverhiba és egyéb olyan Szervezőn kívül álló tényezők is, mint például (de nem kizárólagosan) levelezőszerverek teljesítménye és esetleges meghibásodása, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Ezen esetkért a Szervező nem felel.

Nem vállal a Szervező felelősséget olyan esetekben sem, amikor a Játékos által igénybevett internetszolgáltató hibájából nem érhető el az oldal, illetve a feleken kívül álló okból az internetszolgáltatás nem elérhető.

A Játékos biztosítja a képek és videók per-, teher, – és igénymentességét és köteles mentesíteni Szervezőt Harmadik Személy által támasztott igényektől – ideértve a szerzői jogi igényeket is –, melyek a jelen pont rendelkezéseinek résztvevő által történő megsértéséből származnak.

Szervező fenntartja a jogot a képek és videók felülvizsgálatára a nyilvánosságra hozatalt követően is, és ennek megfelelően kizárhatja a Pályázatot a versenyből. Az adott pályázat kizárása miatt, a Szervezővel szemben a kizárt személy semmilyen igényt nem jogosult támasztani illetve kárigényt érvényesíteni.

 1. Nyeremények

A beérkezett Pályázatok közül zsűri választja ki a nyerteseket. (Összesen 16 nyertes)

A fődíj 1 db Samsung A71 mobiltelefon.

További nyeremények:

 • 5 db féléves HBO GO előfizetés
 • 5 db. 20.000 Ft értékű. Popshop – utalvány
 • 5 db. 10.000 Ft értékű Budapest Park- fogyasztás/jegy
 1. Nyertesek értesítése, nyeremények átadása

A Szervező a Játék nyerteseit Profiljukon keresztül értesíti, továbbá a nyertes képeket és videókat megosztja a www.langolo.hu felületen.

A nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel, illetve a megbízásából eljáró lebonyolítóval annak érdekében, hogy a nyeremények átadására legkésőbb a Játékos értesítését követő 60 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

A Szervező a nyerteseket a Játék során használt Facebook, illetve Instagram-fiókjukon keresztül direct message (üzenet) formájában értesíti legkésőbb december 28-ig. A nyertes Játékos köteles az értesítést haladéktalanul, legkésőbb öt naptári napon belül visszaigazolni. Amennyiben ez nem történik meg, a Szervező a kiértesítést követő hatodik naptári napon újra megkísérli a kapcsolatfelvételt. Ha az első kiértesítést követő 15. naptári napon belül a Játékos nem igazolja vissza a nyeremény átvételéhez szükséges adatokat, úgy a nyeremény átvételére nem jogosult.

Nyeremény átvételére nem jogosult az a Játékos, akinek a részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a visszaigazolásában feltüntetett személyes adatai nem valósak, hiányosak vagy tévesek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A nyeremények pénzre és más nyereményre át nem válthatók.

Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

A nyereményeket átvevő Játékos a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetleg kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti. Szervező – szándékos és súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével – kifejezetten kizárja a felelősségét a Nyeremény átvétele, ill. az annak érdekében tett cselekmények, valamint a Nyeremény használata, ill. igénybevétele során a Játékost ért minden kárért.

A Szervező a csomagküldő szolgáltatók mulasztása miatt felelősséget nem vállal.

 1. Adózási kérdések:

A nyeremény esetleges személyijövedelemadó-vonzatát a Szervező viseli.

A nyertes köteles minden esetlegesen szükségessé váló az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, ill. nyilatkozatot megadni.

A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor.

 1. Adatkezelés

A Játékos a pályázat feltöltésével hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat a Szervező és megbízott adatfeldolgozói a Játék lebonyolítása céljából, felhasználja és kezelje.  A Szervező a Facebook, illetve Instagaram profilban megadott nyilvános személyes adatokat a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, bizalmasan kezeli, az ajándékok eljuttatása után legkésőbb fél évvel törli.

A résztvevők a Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a Szervező díjmentesen felhasználja a Nyertesek személyi adatait és személyes jellegű információit a Játék lebonyolítása céljából.

Az adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező az adatokat harmadik személyek nem továbbítja.

A Játékos a személyes adataira vonatkozó jogainak vélelmezett megsértése esetén az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz illetve Bírósághoz fordulhat.

Fenti hozzájárulást a résztvevő bármikor visszavonhatja és kérheti adatainak törlését, valamint a résztevő a tárolt személyes adatairól további tájékoztatást (kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idõtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről) is kérhet valamint kérheti azok módosítását, helyesbítését (postai cím: BPRNR Kft. 1114 Budapest, Ulászló u. 8., email: info@langolo.hu). Személyes adatok törlésére irányuló kérés esetén a résztvevő személyi adatait töröljük az adatbázisból. Ez esetben a Játékban való részvételre nincs lehetőség.

 1. Vegyes rendelkezések

A résztvevők a Pályázat feltöltésével elfogadják a hivatalos játékszabályt.

A nyereményeket a Szervező részére a Telenor Magyarország Zrt, és a Popshop.hu webáruházat üzemeltető Cser Kft. biztosítja. A Szervezők a nyereménytárgyak esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes Játékos a nyereménnyel kapcsolatos esetleges szavatossági igényét jogszabályi keretek között a Telenor Magyarország Zrt. (Samsung mobiltelefon, HBO GO előfizetés nyeremények esetén) illetve a Cser Kft-vel szemben (Popshop nyereményutalvány) érvényesítheti.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Játék határidő előtti befejezését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

A Játékról szóló információk megtalálhatók a www.langolo.hu oldalon. A részletes játékszabályzat elérhető a langolo.hu honlapon.

Minden olyan elháríthatatlan, külső esemény, amely a Szervezők által előre nem látható, tevékenységükkel befolyásolni nem tudják, és amely jelen Játékszabályzat teljesítését lényegesen befolyásolja Vis Maiornak tekintendő (pl. természeti katasztrófa, tűzeset, robbanás, árvíz, sztrájk, pandémia miatti korlátozások stb.).

Budapest, 2020. december  18.

BPRNR Kft.

Szervező