ALL x Lángoló játékszabályzat

A Lángoló és az ALL – Accor Live Limitless x Lángoló elnevezésű játékának leírása és részvételi feltételei

Általános rendelkezések

Az ALL – Accor Live Limitless x Lángoló elnevezésű játék szervezője a BPRNR Kft. (székhelye: 1114 Budapest, Ulászló út 8.) a továbbiakban: „Szervező”.

A játék menete

2022. augusztus 3-án-én nyereményjátékot hirdetünk, amelynek mechanizmusa a következő:

Nyereményjátékra jelentkező kitölti weboldalon található űrlapot az alábbi módon:

– helyes válasz a hat feltett kérdésre

– e-mail cím

A regisztráció indulása: 2022. augusztus 3. 12:00 óra.

A játékban való részvétel feltétele a fentiekben meghatározott pontok teljesítése. Az a Játékos vehet részt a nyereményjáték sorsolásában, aki a részvételi feltételeket maradéktalanul betartja.

A Játékos a Játékban történő részvétellel elismeri, hogy a jelen játékszabályzatban rögzített feltételeket megismerte és maradéktalanul elfogadja, valamint hozzájárul személyes adatainak a játékszabályzatban meghatározott célból történő kezeléséhez.

A nyereményjátékban csak 18 éven felüli magánszemélyek vehetnek részt.

Nyeremény:

  • Két VIP napijegy a Sziget Fesztiválra, 2022. augusztus 13-ra
  • Szállást két fő részére egy közös szobában az ibis Budapest Castle Hill szállodában (Budapest, Ntak:Sz19000980, Szálloda, Krisztina krt., 1013 Magyarország) reggelivel
  • Színfalak mögötti vezetést az ibis x ALL Európa színpadon 2022. augusztus 13-án, előre meghatározott időben.
  • Nem foglalja magában magában az utazással járó költségeket
  • Sziget Fesztivál házirendje, üzleti szabályzata és szerzödési feltételei érvényesek

Kizárások

A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói; a Szervező megbízásából a nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a nyereményjáték időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse.

A nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban az info@langolo.hu e-mail-címre lehet írni. A promócióban való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a promóció teljes időtartama alatt lehetőség van visszalépni. A részvétel a jelen hivatalos szabályzat és Adatvédelmi szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

Érvénytelen pályázat

A promócióban érvénytelennek minősül minden pályázat, mely a jelen játékszabályzatban foglalt részvételi feltételnek nem tesz eleget, valamint a 2. pontban meghatározott promóciós mechanizmusnak és részvételi feltételeknek nem felel meg.

A játék időtartama

A nyereményjáték 2022. augusztus 3. 12:00 órától 2022. augusztus 7. 22:00-ig tart.

A sorsolás menete

A nyerteseket a Szervező a nyertes által megadott e-mail címen keresztül keresi fel. A nyertesek értesítése 2022. augusztus 8. 12:00-ig bezárólag történik.

A díjak átvételének feltételei

A nyerteseket a Szervező a nyertes által megadott e-mail címen értesítjük.

A sorsolás alkalmával 2 tartaléknyertest húzunk. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre.

Amennyiben a nyertes által megadott e-mail cím hibásan került megadásra, úgy a nyertes jogosultságot veszt a nyereményre és ebben az esetben is tartaléknyertes kerül beállításra. A hibás címből eredő nyereményvesztés kapcsán a Szervező nem vonható felelősségre.

A szervező koncertjegyeket a sorsolást követő 5 munkanapon belül belül kézbesíti minden nyertesnek előzetes adategyeztetés után. A nyertesek kötelesek a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremények átvétele a meghatározott határidőn belül megtörténjen. A díjakat a Szervező egy alkalommal próbálja meg eljuttatni a nyertesek részére.

Nyereményekkel kapcsolatos díjfizetések

A jelen promócióban részt vevő játékosokat a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség. A juttatás időpontjában hatályos Szja törvény 1. számú melléklet 8.28 pontja szerint a Szervező személyenként 50 ezer Ft-ig adómentesen adhatja a kulturális eseményre jogosító belépőket. A nyeremények átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertes játékost terhelik.

Adatkezelés

A játékos hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatait a Szervező a játék lebonyolítása céljából a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi rendelkezéseknek megfelelően kezelje.

A promócióban részt vevő személy, az általa közölt tartalom feltöltésével elismeri és elfogadja, hogy a promóció során történő adatkezelés célját megértette. Amennyiben az adott felhasználó a nyertesek táborába esik, úgy a nyeremény átvételének feltétele a lakcímének, esetlegesen telefonszámának a Lebonyolító részére való rendelkezésére bocsátása.

A Játékosok személyes adatait a Szervező, illetve a Lebonyolító további harmadik személyeknek nem adja tovább. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően kezeli.

A BPRNR Kft. bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az info@langolo.hu címen. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.

A pályázó tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, adatai kezelését és feldolgozását a Szervező végzi.

A BPRNR Kft. szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

A játék sorsolásának alapjául szolgáló adatlistát a BPRNR Kft. a kezelés céljának megszűnését követően megsemmisíti.

Felelősség kizárása

A promóció szervezésében résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a promócióhoz kapcsolódó költségek, károk és veszteségek megtérítését.

Amennyiben a Játékos jogosulatlanul nevez bármilyen tartalmat, a Szervező kizárja a promócióból. Szervező, illetve a Szervező megbízottja nem vállal semmilyen felelősséget a jogosulatlanul nevezett tartalmakért, tévesen megadott adatokért. A promóció szervezésében résztvevő cégek, valamint azok vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

A nyereményjátékkal kapcsolatban a Játékosok magatartásáért a szervezők semmilyen formában nem felelnek. Szervező fenntartják a jogot, hogy a jogszabálysértő vagy etikai szempontból elfogadhatatlan felhasználói megnyilvánulásokat indoklás nélkül moderálják.

A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

A Szervező nem vállal felelősséget a technikai hibákból eredő problémákért.

A Játékosok pályázatuk leadásával a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják.