A BOLS HUNGARY Kft. „MAJDNEM HÍRES” CÍMŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

1 – A BOLS Hungary Kft. (székhely: H-1123 Budapest, Alkotás u.50., adószám:10401488-2-43  cégjegyzékszám: 01-09-069270   továbbiakban: ”Szervező”) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: ”Játék”) kizárólag 18. életévét betöltött, az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező magyar állampolgár vehet részt, aki a játék folyamán e-mailben regisztrálva megadja személyes adatait (teljes név, lakcím, születési dátum, e-mail cím).

2 – A Játékra egy személy egy regisztrációt küldhet, azaz több e-mail címről ugyanaz a játékos nem jelentkezhet.

3 – A nem valós, vagy hiányos személyes adatokat megadó résztvevőket a Szervező automatikusan kizárja a Játékból.

4 – A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. A Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint a megbízásából eljáró NN Média Kft, (H-1114 Budapest, Ulászló u. 8., adószám: 22645180-0-43  cégjegyzékszám: Cg. 01-09-937203  (”Lebonyolító”) mindennemű felelősségét kizárja.

5 – A Játék 2010. június 28.-tól 2010. szeptember 5-ig tart. Az e-mailes regisztrációt (lásd 1. pont) követően a játék folyamán az adott rendezvényhez kapcsolódó kérdések mindegyikére helyes választ adók között sorsoljuk ki a nyereményeket.

6 – A Játék során a Lebonyolító három szakaszban teszi fel a kérdéseket, amelyeket minden forduló után eredményhirdetés követ előre bejelentett időpontban.

7 – A Játék során feltett kérdések beküldési határideje: az eredményhirdetést megelőző nap

8 – A Játék nyertesei vállalják, hogy a játékban nyereményként felajánlott rendezvényeken való részvételi lehetőséget felhasználják, és a rendezvényekről 3-3 fényképes tudósítást jelentetnek meg  lebonyolító Lángoló Gitárok weboldalán.

9 – A Játék nyerteseinek fix nyereménye:

– Két főre szóló részvételi lehetőség a játékban résztvevő zenei fesztiválokon (Hegyalja Fesztivál, Sziget Fesztivál, Szegedi Ifjúsági Napok)

– A részvételi lehetőség mellett a Szervező a fesztiválokon saját rendezvénysátrában levásárolható kuponokat biztosít a nyerteseknek, amelyek összértéke maximum 4990,-Ft/db.

10 – A Lebonyolító vállalja a nyertesek számára a fesztiválok során felhasználható belépőkártyák, sajtóigazolványok biztosítását, illetve munkatársai révén segítséget nyújt a megírandó beszámolók elkészítéséhez.

11 – A Szervező a sorsolásokon 1-1 db tartaléknyertest sorsol ki. A tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, ha annak valamely nyertese nem jelenik meg időben az adott rendezvény helyszínén,   jelentkezése bármely okból érvénytelenné válik vagy más okból kizárásra kerül. A Szervező döntésével szemben a kizárt felhasználó semmilyen jogorvoslattal, követeléssel nem élhet. A Lebonyolító az egyes sorsolásokat követő 2 (két) munkanapon belül értesíti a nyerteseket a regisztráció során megadott e-mail címen, illetve közzéteszi a nyertes nevét a Lángoló Gitárok weboldalon. A Lebonyolító 2 alkalommal értesíti a nyertest e-mailen. Az értesítésre a nyertesnek, reagálnia kell egy válasz email formájában. Amennyiben a nyertes az e-mailes értesítésre nem reagál az utolsó e-mail küldésének időpontjától számított 3 (három) munkanapon belül, úgy a nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult a soron következő tartaléknyertest értesíteni, részére a nyereményt átadni.

12 – A Játékos tudomásul veszi, hogy kizárólag 18. életévét betöltöttként regisztrálhat, és regisztrációjával kifejezetten hozzájárult, hogy önként megadott személyes adatai a BOLS Hungary Kft. (1123 Budapest, Alkotás u. 50.; nyilvántartási azonosító kód: 01222-0002; a továbbiakban: „Adatkezelő”) adatbázisába kerüljenek, és hogy azokat esetleges tiltó nyilatkozata kézhezvételéig minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül saját marketing tevékenysége érdekében e-mailben, levélben, sms-ben vagy telefonon történő megkeresés céljából felhasználhassa – azzal, hogy adatait bizalmasan, a vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli, és harmadik félnek nem adja át. A játékos tudomásul veszi, hogy adatai kezelését az Adatkezelő, feldolgozását a Crane Kft (Budapest, Révész utca 27-29.) végzi, és bármikor ingyenesen tájékoztatást, módosítást kérhet adataival kapcsolatban, illetve megtilthatja személyes adatai ilyen célú felhasználását a(z) info@bols.hu  email címre, vagy a BOLS Hungary Kft. fenti címére eljuttatott – azonosító adatait tartalmazó –  nyilatkozatával. A játékos tudomásul veszi, hogy adattulajdonosként megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is, és ha az Adatkezelő tiltakozása alapján hozott döntésével nem ért egyet, bírósághoz fordulhat.

13 – A Játékból ki vannak zárva a Szervező és a Lebonyolító, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb harmadik cégek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 685.§ (b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

14 – A Játék során megnyert nyeremények készpénzre, egyéb kedvezvényre át nem válthatók és másra át nem ruházhatóak.

15 – A Szervező és Lebonyolító a nyeremények tekintetében a rajtuk kívülálló okokból keletkező minőségi hibákért felelősséget nem vállal. Amennyiben a nyertes nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban nem követelheti.

16 – Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályt indokolt esetben bármikor megváltoztatassa.

Budapest, 2010. június 25.
BOLS HUNGARY Kft.
Szervező